faculty transparent

 

החוג ללשון העברית
הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

WhiteUnivLogo 1024x886 1

top

פרופ' מיכל אורנן-אפרת
תפקיד:
סגל בכיר - פרופ' מן המניין
כתובת:
שעות קבלה:
קומה: 18 חדר: 1811 - בניין אשכול

דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8240190
נייד:
פנימי:2190
תחומי מחקר:

מורפולוגיה, סמנטיקה, תחדישים מילוניים, חקר השתיקה מבעיה ומשמעויותיה, מודלים בלשניים בתחומים חוץ-בלשניים

מיכל אורנן-אפרת היא פרופסור מהמניין בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. תחומי עיסוקה הם הלשון והחיים: איקוניות לשונית, תחדישים, נארטיב שמות פרטיים כמפגש לשון חברה ופרט; הלשון והבלשנות בתחומים חוץ-לשוניים: סימני מסחר התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית.

למן 2005 עיקר עיסוקה בחקר השתיקה כאמצעי הבעה. בספריה מדברים שתיקה – עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה, ירושלים: מאגנס, 2014; ועל שפתם תפרח הדומיה: אנתולוגיה מוארת של שירי שתיקה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017. בעריכתה שתיקות: על מקומה של השתיקה בתרבות וביחסים בין-אישיים, 2007,תל-אביב: רסלינג. 

מיכל אורנן-אפרת היא פרופסור מהמניין בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. תחומי עיסוקה הם הלשון והחיים: איקוניות לשונית, תחדישים, נארטיב שמות פרטיים כמפגש לשון חברה ופרט; הלשון והבלשנות בתחומים חוץ-לשוניים: סימני מסחר התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית.

למן 2005 עיקר עיסוקה בחקר השתיקה כאמצעי הבעה. בספריה מדברים שתיקה – עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה, ירושלים: מאגנס, 2014; ועל שפתם תפרח הדומיה: אנתולוגיה מוארת של שירי שתיקה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017. בעריכתה שתיקות: על מקומה של השתיקה בתרבות וביחסים בין-אישיים, 2007,תל-אביב: רסלינג.מיכל אורנן-אפרת היא פרופסור מהמניין בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. תחומי עיסוקה הם הלשון והחיים: איקוניות לשונית, תחדישים, נארטיב שמות פרטיים כמפגש לשון חברה ופרט; הלשון והבלשנות בתחומים חוץ-לשוניים: סימני מסחר התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית.

למן 2005 עיקר עיסוקה בחקר השתיקה כאמצעי הבעה. בספריה מדברים שתיקה – עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה, ירושלים: מאגנס, 2014; ועל שפתם תפרח הדומיה: אנתולוגיה מוארת של שירי שתיקה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017. בעריכתה שתיקות: על מקומה של השתיקה בתרבות וביחסים בין-אישיים, 2007,תל-אביב: רסלינג. 

קורות חיים