Untitledכבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר, שזה עתה הסתיימו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים. הסמינר המחלקתי במתכונת זו, הינו הפורום בו מציגים חוקרים מתוך החוג או מחוגים אחרים, את ממצאי מחקריהם האחרונים, ומהווה הזדמנות לחזק את המודעות של כולנו למצב המחקר בכלל, ובחוג בפרט, וכן בעיסוק המחקרי של חברי הסגל. הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.
ההרצאה הבאה:

פרופ' שטפן שורש - העברית השומרונית: היבטים לקסיקוגרפיים - 30.11.20

הסמינר המחלקתי הבא יתקיים ביום שני י"ד בכסלו תשפ"א; 30 בנובמבר 2020 בשעה 16:15.
בתוכנית:

פרופ' שטפן שורש, אוניברסיטת מרטין לותר האלה-ויטנברג
העברית השומרונית – היבטים לקסיקוגרפיים

דינה סנדר, האוניברסיטה העברית
"להבדיל אלף אלפי הבדלות" [le'avdil 'elef 'alfej 'avdoles]: הגייה אשכנזית בעברית החרדית – היבטים דקדוקיים ופרגמטיים

הקישור לזום: https://us02web.zoom.us/j/89405383820

בואו בשמחה! 

כאן אפשר לצפות בהרצאות.

מאמרים נוספים...